QQ三国挤线神器-自动挤线

最近在玩一个很古老的游戏-QQ三国,玩的时候脚本号太多了,活动还只能在指定线打,就自己写了一个挤线的脚本

脚本主要就是识别 各个界面的关键词,并一直点击挤线

还有缺陷,而我并不打算继续维护,每次打开只能使用一次,停止或者换线成功软件都需关掉重新打开

当然有钱可以选择襄平哈

有图有真相:%title插图%num

源码下载(按键精灵内打开):挤线脚本源码

文件下载:QQ三国挤线

源码如下

Global ckjb
Global zt

Global 结束提示语
结束提示语 = “脚本已停止运行!”

pdzt

Sub pdzt
ckjb = Plugin.Window.Foreground()
jx = 4
If Form1.xian1.Value = 1 Then
jx = 1
End If
If Form1.xian2.Value = 1 Then
jx = 2
End If
If Form1.xian3.Value = 1 Then
jx = 3
End If
If Form1.xian4.Value = 1 Then
jx = 4
End If
If Form1.xian5.Value = 1 Then
jx = 5
End If
If Form1.xian6.Value = 1 Then
jx = 6
End If

i = 2
While i <> 1
ckbt = Plugin.Window.GetText(ckjb)
If InStr(ckbt, jx & “线”) > 0 Then
结束提示语 = “换线成功!”
i = 1
End If
XY = Plugin.Bkgnd.FindPic(ckjb, 200, 200, 800, 800, “Attachment:\fwqxx.bmp”, 0, 0.8)
Delay 100
iZB = InStr(XY, “|”)
X = CLng(Left(XY, iZB – 1))
Y = CLng(Right(XY, Len(XY) – iZB))
If X < 0 Then
queding = Plugin.Bkgnd.FindPic(ckjb, 200, 200, 800, 800, “Attachment:\qd.bmp”, 0, 0.8)
Delay 100
qdiZB = InStr(queding, “|”)
qdX = CLng(Left(queding, qdiZB – 1))
qdY = CLng(Right(queding, Len(queding) – qdiZB))
If qdX < 0 Then
Call Plugin.Bkgnd.KeyPress(ckjb, 27)
End If
End If

Delay 100

XY = Plugin.Bkgnd.FindPic(ckjb, 200, 200, 800, 800, “Attachment:\fwqxx.bmp”, 0, 0.8)
Delay 100
iZB = InStr(XY, “|”)
X = CLng(Left(XY, iZB – 1))
Y = CLng(Right(XY, Len(XY) – iZB))
If X > 0 Then
Call Plugin.Bkgnd.LeftClick(ckjb, X, Y)
End If

tplj = “Attachment:\” & jx & “x.bmp”

Delay 100

xuanxian = Plugin.Bkgnd.FindPic(ckjb, 200, 200, 800, 800,tplj , 0, 0.8)
Delay 100
xxiZB = InStr(xuanxian, “|”)

xxX = CLng(Left(xuanxian, xxiZB – 1))
xxY = CLng(Right(xuanxian, Len(xuanxian) – xxiZB))
If xxX > 0 Then
Call Plugin.Bkgnd.LeftClick(ckjb, xxX, xxY)
Delay 100
Call Plugin.Bkgnd.LeftClick(ckjb, xxX, xxY)

End If

Delay 100

queding = Plugin.Bkgnd.FindPic(ckjb, 200, 200, 800, 800, “Attachment:\qd.bmp”, 0, 0.8)
Delay 100
qdiZB = InStr(queding, “|”)
qdX = CLng(Left(queding, qdiZB – 1))
qdY = CLng(Right(queding, Len(queding) – qdiZB))
If qdX > 0 Then
Call Plugin.Bkgnd.LeftClick(ckjb, qdX, qdY)
End If

Wend
End Sub

Sub OnScriptExit()
MessageBox 结束提示语
End Sub

标签

发表评论